ยินดีต้อนรับนักศึกษาให้ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดภาคเรียน 31 กรกฎาคม 2560
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สื่อมัลติมีเดีย