ปรัชญา
สร้างนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดิจิทัล


พันธกิจ

			1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
			2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถเลือกใช้และจัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			3. เพื่อให้บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
			4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประกอบอาชีพ